ചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന സ്ത്രീയോട് കടയുടമ കാണിച്ചത് കണ്ടോ….

ചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന സ്ത്രീയോട് കടയുടമ കാണിച്ചത് കണ്ടോ.

ചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന സ്ത്രീയോട് കടയുടമ കാണിച്ചത് കണ്ടോ

Posted by Daily Instant Media on Tuesday, October 31, 2017

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*